Nieuwsbrief van het watersportverbond

Het is Winter:
Veel watersportactiviteiten zijn gestopt en de onderhoudswerkzaamheden zijn hier en daar al in volle gang. De kanovaarders, (kite)surfers en sommige wedstrijdzeilers trotseren nog de elementen en leven zich uit met wind en golven. Tijd voor mooie verhalen en plannen voor het komende jaar. Verhalen over tochten door kleine beekjes met de kano, de windkracht 7 met de kite, de leuke dorpjes en steden met de zeil-motorboot, de protesten bij de c-boei, de zeehonden op de plaat, die broodschipper die zijn schroef in de sluis laat draaien, de waterplanten en dat fantastische natuurgebied waar wij niet met de kano in mogen. Ontelbare verhalen en ervaringen die onze liefde voor het water en de natuur met elkaar verbinden. Bij deze milieuvriendelijke en avontuurlijke levenswijze worden de belangen behartigt door bevlogen watersporters die dezelfde ervaringen delen en voor onze watersport willen opkomen bij gemeenten, provincie, rijk, natuurorganisaties, Europa, belangenorganisaties en verdere overlegorganen.
Hierbij wat acties van het regioteam Groningen/Drenthe van het Watersportverbond over de periode oktober tot en met december 2019.

Overleggen met de waterschappen Hunze en Aas en Noorderzijlvest:
De Waterschappen hebben in het kader van “ De Watervisie” afspraken gemaakt met Brussel dat ons vaarwater niet alleen schoon maar ook helder moet zijn. (Schoon is het al). Om dit te bereiken worden allerlei plannen ontwikkeld. De bedoeling is dat door het heldere water een biologisch evenwicht ontstaat. Hierdoor zullen de waterplanten explosief gaan groeien. Omdat onze fantastische meren heel ondiep zijn en bijvoorbeeld het fonteinkruid wel 20 cm per week kan groeien, zal voor de watersport in ons gebied een enorm probleem kunnen ontstaan. Daar komt nog bij dat wij twee Natura 2000 gebieden hebben, waarbij maximaal gemaaid mag worden tot 60 cm van de bodem dus reken maar uit. In de acht overleggen die wij de afgelopen maand hebben gevoerd komen wij met voorstellen en ideeën om onze watersport en recreatie veilig te stellen.

Booneschanskerbrug:
Het regioteam heeft een bezwaar ingediend tegen de voorgenomen plannen van de gemeente Oldambt. Tegen het voorstel de beweegbare brug vast te maken (semi permanent) hebben wij ons met alle macht verzet en hebben wij de plannen laten beoordelen door twee ingenieurs uit ons team. Beide kwamen tot de conclusie dat deze plannen niet deugen. Dit was dan ook voor ons de basis van onze argumenten bij de bezwaarprocedure. Dit bezwaar is vooralsnog afgewezen omdat de procedure wel goed is gevolgd door de gemeente. De technische aspecten zijn door de hoorcommissie volledig buiten beschouwing gelaten. Wij beraden ons nu op vervolgstappen omdat wij vinden dat een besluit die voor de eerstkomende 100 jaar voor de provincie Groningen invloed heeft op onze waterrecreatie niet door een armlastige gemeente op alleen procedurele gronden kan worden genomen. Wordt vervolgd.

Vuilwaterproblematiek:
Het regioteam Groningen/Drenthe participeert in de landelijke werkgroep die voor de watersport de vertaalslag moet maken van wetgeving naar praktijk. Het verbond heeft bij deze problematiek het voortouw genomen en laat zich onder andere informeren door de deskundige uit ons team. (Zie site van het verbond).


Kanovaren Drentse Aa:
Omdat in ons team (ondanks veelvuldig verzoek) geen kanovaarders participeren hebben wij de samenwerking gezocht met de TKBN. Wij willen de belangen van onze kanoverenigingen in ons gebied optimaal vertegenwoordigen en daarom beperken wij ons niet alleen tot de aangesloten verenigingen. De wens van de TKBN is de mogelijkheid om ook met kano’s ook de Drentse Aa te mogen bevaren.

Dit willen wij van harte ondersteunen en overleggen gezamenlijk hoe dit aan te pakken. Vreemd genoeg mag dit wel door commerciële exploitatie van kanoverhuur. In onze optiek kunnen deze recreanten het gebied veel meer belasten dan de natuurliefhebbers van onze kanoverenigingen. Historische informatie over schriftelijke onderbouwing van het raadsbesluit van de Provincie in deze is welkom en kan ingeleverd worden bij de TKBN Drenthe dan wel bij onze regiovertegenwoordiger.

Wadden:
Ook op de Wadden blijven wij heel actief. Onze vertegenwoordiger en Waddenspecialist Cees van Roon benaderd hiervoor niet alleen instanties en belangenorganisaties maar is ook bereid om verenigingen die het wad bevaren te informeren. (Ziet ook onze nieuwsbrief van September).

Routebureau:
Het watersportverbond Groningen Drenthe adviseert het routebureau over vaarroutes in Groningen. Het teamlid Leonard Teerling, die tevens vaarverkenner is voor de ANWB, heeft met de 11 maritieme musea van Groningen de Tasmanroutes ontwikkeld. Deze Tasmanroute zijn een uitgebreide en waardevolle aanvulling op de diverse vaarroutes die al bestaan binnen onze provincie. Niet alleen voor motorjachten is deze route interessant maar ook voor fietsers en sloepvaarders. Afgelopen week was de introductie.

Lezing Strategische visie Waterrecreatie:
Door Leonard Teerling (onze innovatieadviseur) is op 14 december te Sappemeer een lezing gegeven aan bestuurders en beleidsmakers van onze provincie hoe een strategische visie over waterrecreatie en vaartourisme voor Groningen kan worden gerealiseerd. De bedoeling van deze presentatie is om de invloed en onze belangen voor de watersport en de waterrecreatie bij onze beleidsmakers te vergroten en te komen tot een provinciaal plan van aanpak.

Ruiten Aa-kanaal:
Wederom verraste de gemeente Westerwolde ons met het voornemen om (in het kader van bezuinigingen) de doorvaart over het Ruiten Aa-kanaal voor de recreatievaart te blokkeren.
Tevens zou de weekendbediening worden gestaakt. Wij hebben een samenwerkingsverband opgezet met de watersportondernemers van de betreffende regio en door middel van een brief aan Provincie, Gemeenten, Waterschappen, Waterrecreatie Nederland en de media laten weten dat wij dit een heilloos plan vinden. Vooralsnog heeft de raad tegen de plannen gestemd. Dit is voor ons een aanleiding verder in gesprek te gaan met Westerwolde om ons gezamenlijk belang van een fantastisch (watersport) gebied verder te ontwikkelen.

Waterrecreatie en sport:
Vanwege de ontwikkeling van verdere watersport en recreatiemogelijkheden in Midden Groningen is het regioteam een samenwerking aangegaan met de watersport en waterrecreatieondernemers aan het
Zuidlaardermeer. Er wordt voor maart 2020 een positionpaper geschreven door een deskundig bureau waarin de kansen en mogelijkheden voor dit gebied worden geformuleerd. Wij focussen ons buiten recreëren om het meer met name op de recreatie op het meer. De combinatie van belangen aan-en op het meer kan tot mooie resultaten leiden. (Wordt vervolgd).

Tenslotte:
Dit was zo maar een greep uit onze activiteiten.
Informeer ons naar zaken die anders en misschien beter moeten.
Vertel ook wat goed gaat.
Laten we zuinig zijn op onze prachtig vaargebied en
Nog even:
Dan stuiven we het nieuwe jaar in.
Het regioteam Groningen Drenthe wenst u mooie feestdagen en een fantastische en behouden vaart voor 2020.

terug naar overzicht