Gedragsregels

Gedragsregels en vertrouwenspersoon VWDTP

Iedereen binnen de sportwereld heeft te maken met normen, waarden en gedragsregels. Binnen VWDTP vinden we het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de regels waar we ons aan houden. Deze gedragsregels zijn overgenomen van de NOC*NSF:

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
 • Bron: https://www.nocnsf.nl

Voor vrijwilligers die in hun functie contact hebben met jeugdigen (<16 jaar) stelt VWDTP het ondertekenen van bovenstaande gedragsregels en het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht. De VOG kan gratis aangevraagd worden via www.gratisvog.nl.

Daarnaast heeft VWDTP een vertrouwenspersoon aangewezen waar ieder lid van VWDTP zich bij kan melden indien er sprake is van een situatie waarin het verenigingslid zich (seksueel) geïntimideerd voelt, er sprake is van een (gevoelde) situatie van machtsmisbruik, of iedere andere situatie waarin het verenigingslid zich onheus bejegend voelt.

De vertrouwenspersoon binnen VWDTP is Marijke Olthof. Zij is huisarts en lid van de commissie Volwassenen zeilen en te bereiken via de e-mail op marijkeolthof@gmail.com.