Vacatures

 

Informatie over het bestuur

VWDTP is al 110 jaar prominent aanwezig op het Paterswoldsemeer. Wij zijn trots op deze positie die alleen maar ingenomen kan worden wanneer er altijd leden en vrijwilligers bereid zijn energie en tijd te steken in onze club. Als betrokken bestuur voelen wij ons verantwoordelijk dit te blijven ondersteunen en te enthousiasmeren. Binnen het bestuur vinden we het ook belangrijk dat ieder de ruimte krijgt voor zijn of haar eigen inbreng.

Het huidige bestuur komt structureel één keer per maand bijeen, indien noodzakelijk zoeken we elkaar eerder op. Bestuursleden opereren zelfstandig. De bestuursleden hebben vaak ook zitting in de diverse commissies en werkgroepen die de vereniging kent of zijn de contactpersoon voor een commissie of werkgroep.

Profiel nieuw bestuurslid

We zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid dat, al of niet na een periode als ‘gewoon’ lid, bereid is het voorzitterschap van VWDTP op zich te nemen. Voor de functie van voorzitter verwachten wij van een kandidaat de volgende eigenschappen en inzet:

  • actief lid binnen de vereniging en met bestuurservaring in een vergelijkbare (vrijwilligers) organisatie;
  • sturing op hoofdlijnen en vooral gericht op de coördinatie van de uiteenlopende activiteiten van de vereniging met als doel de groei en bloei van het geheel;
  • tijd/beschikbaar voor niet alleen de formele (voorzitters)taken, maar ook voor de informele en bindende contacten met leden en vrijwilligers van de vereniging;
  • een open houding ten aanzien van het nadenken over de toekomst van de vereniging.

Belangstellenden voor dit bestuurslidmaatschap kunnen contact opnemen met de secretaris (secretaris@vwdtp.nl).

Profiel nieuw bestuurslid c.q. penningmeester

We zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid dat, al of niet na een periode als aspirant lid, bereid is het penningmeesterschap van VWDTP op zich te nemen. De penningmeester ‘vertaalt’ het (voorgenomen) beleid van de vereniging in financiële termen en draagt de financiële informatie en adviezen aan op grond waarvan bestuur en vereniging op een verantwoorde manier de (financiële) middelen kunnen verwerven en beheren, één en ander ter wille van de continuïteit van de vereniging.

Wij verwachten van een kandidaat dat deze:

  • beschikt over financieel inzicht bij voorkeur opgedaan in een (eerder) penningmeesterschap of financiële functie
  • ervaring heeft in het gebruik van geautomatiseerde financiële systemen
  • een dienstverlenende instelling heeft en in staat is met takt en oplossend vermogen een brug te slaan tussen ‘wens en werkelijkheid’ in een niet-financiële omgeving als VWDTP
  • in teamverband kan opereren, zowel in zijn of haar rol als bestuurslid en als lid van interne commissies en werkgroepen
  • beschikt over onderhandelingsvaardigheden in contact met externe partijen als leveranciers en banken.

VWDTP heeft de boekhouding gedeeltelijk uitbesteed en maakt gebruik van de diensten van een externe accountant. Van de penningmeester wordt verwacht dat deze in staat is het werk en de resultaten van deze externe dienstverlening op kwaliteit te kunnen beoordelen.

In het takenpakket van de huidige penningmeester zitten werkzaamheden die raken aan het financieel beheer zoals het opstellen van contracten, het innen van contributies, lig-, cursus- en trainingsgelden, het uitgeven van de zgn. key-tags en het beheer van het relatie-systeem E-captain e.e.a. in nauwe samenwerking met de ledenadministratie en de betrokken commissies en andere VWDTP-functionarissen.

Met deze werkzaamheden is in de huidige situatie de penningmeester gemiddeld twee dagen in de week bezig. Het voornemen van het bestuur is te kijken of een aantal taken, dat de penningmeester nu uitvoert niet aan anderen kan worden overgedragen.

Belangstellenden voor dit bestuurslidmaatschap kunnen contact opnemen met de secretaris (secretaris@vwdtp.nl).

X