Agenda ALV d.d. 29 maart 2021

1. Opening

– Berichten van verhindering en vaststellen van de presentielijst
– Uitleg stemprocedure

2. Mededelingen/Ingekomen stukken

3. Vaststellen agenda en vaststelling pauze

4. Notulen ALV september 2020 (+ bijlage), (ter stemming)

5. Verslag van de voorzitter (+ bijlage)

6. Financiën Vereniging 2020 (+ bijlagen)

– investeringen 2020
– realisatie exploitatie 2020
– 2020 Jaarverslag van de penningmeester
– Verslag van de kascommissie: dhr.n., R Weijsenfeld en L. Minke en
mevr. F. Breman
– Benoeming nieuwe kascommissie, dhr Minke is aftredend.

Wij vragen de leden decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid
en financiën (ter stemming)

7. Stand van zaken steigerplan (+ bijlagen) (ter stemming)

8. Financiën vereniging 2021 (ter stemming)

– exploitatie begroting 2021 (+ bijlagen)
– toekomstige investeringen

9. Werkgroep toekomst

10. Verslagen van de stichtingen (+ bijlagen)

11. Verslagen van de diverse commissies en werkgroepen (bijlagen 6a t/m 6i)

12. Nieuwe bestuursleden Stichtingen (ter stemming)

13. Lustrum 2021

14. Samenstelling bestuur Vereniging (ter stemming)
aftredend zijn

– Loek Marcus, beperkt herkiesbaar t/m lustrum 2021
– Eric Jongsma, vervroegd aftredend ivm drukke werkzaamheden

Als nieuwe bestuurslid stelt het bestuur voor te benoemen :

– Loek Marcus als voorzitter t/m lustrum 2021

Ter kennisname, rooster van aftreden :

Datum aantreden Datum aftreden/herkiesbaar
André Gerrits Maart 2016 Maart 2020
Loek Marcus Maart 2017 Maart 2021
Rob Bosch Nov 2017 Nov 2021
Jens Kooij Maart 2018 Maart 2022
Anneke Rugge Maart 2018 Maart 2022
Eric Jongsma Maart 2018 Maart 2022
Max Wieselmann Sept 2020 Sept2024
Philip Freriks Sept 2020 Sept 2024

15. Rondvraag

16. Sluiting

X