Categorie archief: Vereniging

Algemene Leden Vergadering

Geachte leden van VWDTP,

Het bestuur van VWDTP nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op:

maandag 13 maart 2017 / aanvang 19.30 uur / VWDTP bovenzaal

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Vroni van Horssen, secretaris
secretaris @vwdtp.nl

Onderstaand de bijlagen die op deze algemene ledenvergadering aan de orde komen. De financiele stukken zijn enkel per mail verstrekt.

Agenda definitief / Notulen BALV 28 november 2016 / Volmacht

Jaarverslag bestuur / Jaarverslag commissies / Jaarverslag zeilopleidingen

 

 

 

CLUBHUIS IS 100 JAAR

Op 23 en 24 juni vieren wij de honderdste verjaardag van ons Clubhuis. Op vrijdagavond 23 juni is er een officieel gedeelte voor genodigden met een vlootschouw afgenomen door de commissaris van de Koning en een zeilrace daarna in o.a. klassieke houten schepen.

Zaterdag 24 juni staat de gehele dag in het teken van 100 jaar Clubhuis met hopelijk veel bezoekers uit de hele regio.

De Stichting Oud Zeilend Hout organiseert wedstrijden in klassieke houten boten. Op de zondag worden deze races voortgezet.
“Valken” liggen klaar voor gebruik. Rondvaarten worden georganiseerd. De Groninger Kanovereniging en de Koninklijke Groninger Roeivereniging “De Hunze” zijn met boten aanwezig.

Er komt een apart programma voor de jeugd met spelletjes op en aan het water en met een korte cursus zeilen in een “optimist”.

Vanaf 20.00 uur zal in de J.E. Scholtenzaal een spetterend clubfeest losbarsten. Met Live-muziek en een DJ vieren we de honderdste verjaardag.
Alle leden van VWDTP met hun partners en/of introducés zijn hiervoor uitgenodigd.

Uiteraard volgt hierover nog uitgebreidere informatie.

Update aanpak terrein

De afgelopen weken is al hard gewerkt aan de aanpak van het terrein, in zowel de Oost- en Westhaven is men hard aan het werk om alles weer klaar te maken voor het nieuwe seizoen.

Ook aan de straatzijde is het terrein aangepakt. Helaas moesten alle zieke bomen gekapt worden. Het voordeel is wel dat het veel ruimte en licht oplevert. Er komt ter zijne tijd een nieuwe haag met nieuwe bomen voor terug.

In de Oosthaven worden zeven nieuwe ligplaatsen gerealiseerd. Hetgeeft een mooi beeld vanaf de straatkant. In de Westhaven worden extra walplaatsen gerealiseerd. De optihelling wordt flink aangepakt. Er is plusminus 150m2 aan grond bij gekomen. Deze ‘landfill’ is gevuld met het zand uit de Oosthaven.

Er wordt een hoop werk verzet en het is leuk om de dagelijkse voortgang te zien.

 

Gecombineerd Lidmaatschap

Bij een gecombineerd lidmaatschap zijn meerdere mensen gezamenlijk lid, het is een administratief concept gebruikt voor de berekening van het verschuldigde totaal aan individuele lidmaatschap bijdragen.

Bij deze vorm van lidmaatschap zijn de volgende combinaties mogelijk en moet het verschuldigde totaal vanaf één rekening worden betaald:
* meerdere leden van 0 t/m 17 jaar uit één gezin
* maximaal twee leden van 27 jaar en ouder plus (meerdere) leden van 0 t/m 17 jaar en/ of 18 t/m 26 jaar,
 die samen één gezin vormen

Bij de volgende twee vormen is de randvoorwaarde dat beide leden een gezin moeten vormen niet van toepassing. Deze vorm van gecombineerd lidmaatschap kan gebruikt worden om verschillende samenlevingsvormen te accommoderen en / of als bij het vormen van zeilteams:
* twee leden van 18 t/m 26 jaar
* twee leden van 27 jaar en ouder waarbij beide leden de volledige watersportverbond afdracht betalen

Voor de berekening van het totaal aan individuele lidmaatschap bijdragen worden de korting percentages toegekend in volgorde van leeftijd van oud naar jong en toegepast op de leeftijd component van het lidmaatschap.

Het gecombineerd lidmaatschap vormt ook de basis van het bedrijfslidmaatschap. Voor meer informatie over deze vorm van lidmaatschap kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Een tabel met alle combinaties die mogelijk zijn binnen het gecombineerd lidmaatschap concept, de voorwaarde voor het gebruik van het gecombineerde lidmaatschap plus het totaal aan verschuldigde bijdrage kunt u hier bekijken.

2017 Lidmaatschap bijdrage

Tijdens de BALV van 28 november ‘16 zijn de lidmaatschap bijdragen voor 2017 vastgesteld. Daarnaast werd het voorstel tot modernisering en stroomlijning van het lidmaatschap stelsel goedgekeurd.

Ook werd tijdens deze BALV een nieuwe aanpak voor de bepaling van de liggelden goedgekeurd, deze gaat echter pas in met de ingang van het zomerseizoen 2017 dat loopt van 20 maart tot 20 november. Een uitzondering is voor de motorboten die per 1 januari 2017 btw moeten betalen voor hun ligplaats. Voor de motorboten die tijdens het winterseizoen in de haven liggen zal de verschuldigde btw verrekend worden met het zomer liggeld. Nadere mededelingen over de 2017 liggelden zullen zo spoedig mogelijk via de site en een nieuwsflits worden gedaan.

Onderstaand een vereenvoudigd overzicht:2017-lidmaatschap-bijdrage-tabel

Een tabel met alle mogelijke combinaties van lidmaatschap en de voorwaarde voor het gebruik van het gecombineerde lidmaatschap (voorheen gezinslidmaatschap) plus het totaal aan verschuldigde bijdrage kunt u hier bekijken. De bestaande lidmaatschappen zullen per 1/1/2017 worden omgezet naar het corresponderende gecombineerd of individueel lidmaatschap.

Wij verzoeken u vriendelijk om wijzigingen in uw lidmaatschap zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor 1 januari 2017 door te geven aan administratie@vwdtp.nl.

Positieve Bijzondere Ledenvergadering

Maandagavond 28 november is de BALV gehouden met als belangrijkste punten, het nieuwe contributie- en ligplaatsstelsel en aanpassing statuten en huishoudelijk reglement.

Rond de 65 leden hebben de BALV bezocht en het was een geanimeerde avond, waarbij een positieve stemming de overhand had. Na een duidelijk betoog van Hans Haringa over het nieuwe stelsel zijn de 4 punten in stemming gebracht. Met een grote meerderheid zijn de punten aangenomen. Een opsteker voor de vereniging.

Ook een punt van de vergadering was de bestuurswissel, waarbij Eric Jongsma en Jens Kooij afscheid hebben genomen van het bestuur. Gonnie Poelman komt het bestuur versterken. Wij danken Eric en Jens voor de vele jaren werk voor de vereniging en verwelkomen Gonnie.