Bijzondere Algemene Ledenvergadering

Geachte leden van VWDTP,

Het bestuur van VWDTP nodigt U uit voor een bijzondere algemene ledenvergadering van VWDTP op maandag 27 november 2017,
aanvang 19.30 uur in het Vooronder van het Clubhuis.

Het bestuur stelt de onderstaande agenda voor . Indien achter het te behandelen punt vermeld is “Zie bijlage” dan zal deze bijlage uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de vergadering via deze pagina te downloaden zijn.

1. Opening. Berichten van verhindering en presentielijst
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Benoeming nieuw bestuurslid voor de functie van secretaris. Het bestuur stelt voor om Rob Bosch tot secretaris te benoemen. Voor eventuele tegenkandidaten wordt verwezen naar de tekst van de statuten dienaangaande.
6. Stand van zaken terrein en haven, mondelinge toelichting door Ronald Stalman en Esso Ferwerda.
7. Afscheid Frans Robertus
8. Concept Beleidsplan 2018 – 2025, zie bijlage. Dit concept beleidsplan wordt ter informatie op deze vergadering behandeld ter voorbereiding op het definitieve plan
dat in het voorjaar van 2018 wordt gepresenteerd.
9. Begroting 2018, zie bijlage
10. Plan jeugdactiviteiten, zie bijlage. Deze bijlage is een samenvatting van het Beleidsplan Jeugdactiviteiten VWDTP. Het volledige plan kan worden opgevraagd via secretaris@vwdtp.nl.
11. Aankoop strook grond, zie bijlage. Deze bijlage betreft een convenant dat is aangegaan ter verkrijging van een strook grond tussen Helders werf en ons terrein. Het bestuur vraagt nu de statutair vereiste toestemming van de leden om over te
gaan tot aankoop van deze strook grond binnen de contouren va het convenant.
12. WVTTK
13. Rondvraag
14. Sluiting

Wat leeft en beeft aan de bar

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.
Ook verzoeken wij , indien U niet aanwezig kunt zijn, een bericht van verhindering te zenden naar secretaris@vwdtp.nl

Met vriendelijke groet,
Bestuur VWDTP
Rob Bosch, waarnemend secretaris

terug naar overzicht